przejdź na stronę główną
zobacz nasz profil na facebook'uwejdź na stronę Gminy Kaczory
czynna codziennie od 9.00 do 21.00

Aktualności

Pływalnia Relaks w Kaczorach poszukuje ratownika!

14.12.2018

Zaproszenie z dnia 20.11.2018 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

WÓJT GMINY KACZORY

zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy

w Urzędzie Gminy Kaczory – Pływalnia Relaks w Kaczorach

na stanowisku ratownika wodnego.

 

1.    Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6)      wykształcenie co najmniej średnie,

7)      posiadanie aktualnych uprawnień ratownika wodnego,

8)      ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.

9)      zgoda na przetwarzanie  danych osobowych.

 

2.    Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

2) pełna dyspozycyjność, odpowiedzialność, komunikatywność,

3) umiejętność podejmowania szybkich decyzji w warunkach stresowych i zagrożenia,

4) umiejętność właściwego i taktownego postępowania z ludźmi i wzbudzania zaufania,

5) miła aparycja i wysoka kultura osobista.

 

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się.

2)      stałe obserwowanie lustra wody oraz osób znajdujących się na terenie pływalni, saunarium, groty solnej i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczych.

3)      natychmiastowe reagowanie na wszystkie wypadki naruszania przepisów regulaminów i instrukcji obowiązujących na terenie pływalni.

4)      oczyszczanie powierzchni i dna niecek, jakuzzi, zjeżdżalni, lin torowych z wszelkich zanieczyszczeń oraz utrzymywanie porządku na plaży basenowej i widowni.

5)      kontrola ilości osób przebywających na obszarach niecek basenowych, saunach i grocie solnej.

6)      bieżące prowadzenie dziennika pracy ratownika.

7)      wyłączanie z eksploatacji urządzeń i sprzętu, w przypadku ich nieprawidłowego funkcjonowania.

8)      nadzór nad pracą wolontariuszy.

9)      stałe utrzymywanie sprawności i podnoszenie własnych kwalifikacji.

10)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Referatu – Pływalni lub Wójta.

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

1)      praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2)      praca w budynku pływalni na basenie,

3)      bezpieczne warunki pracy,

4)      środki łączności: telefon stacjonarny, dostęp do sieci internet,

5)      praca związana z przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

6)      przewidywany termin zatrudnienia – październik 2018 r.

 

5. Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys (CV),

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

5)      odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

6)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie zatrudnienia na w/w stanowisku,

7)      oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu (pokój nr 10) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kaczory ul. Dworcowa 22,  64-810 Kaczory w terminie do dnia 4 grudnia 2018 r. (wtorek) do godz. 15-ej (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)” oraz własnoręcznym podpisem.

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Kaczory.

 

                                                                                                                     WÓJT

                                                                                                          /-/ mgr Brunon Wolski

Kaczory, 20.11.2018 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

W nawiązaniu do zaproszenia dotyczącego składania ofert pracy w Urzędzie Gminy Kaczory – Pływalni Relaks na stanowisku ratownika wodnego z dnia 20.11.2018 r. informuję, iż w pkt 6. w/w zaproszenia wydłużam termin na składnie dokumentów do dnia 31 grudnia 2018 r.

Szczegóły oferty: http://bip.kaczory.com.pl/?a=5570

 

 

Źródło ogłoszenia: http://bip.kaczory.com.pl/?a=5570

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TELEFONU: 693 087 097

sprawdź rezerwacje (plik PDF)

zobacz mapę dojazdu


nasi partnerzy: