przejdź na stronę główną
zobacz nasz profil na facebook'uwejdź na stronę Gminy Kaczory
czynna codziennie od 9.00 do 21.00

REGULAMINY

Regulamin pływalni

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEJ PŁYWALNI „RELAKS” W  KACZORACH


INFORMACJE OGÓLNE

§ 1

 1. Kryta Pływalnia „RELAKS” zwana dalej Pływalnią jest własnością Gminy Kaczory.
 2. Pływalnia czynna jest w każdy dzień tygodnia od godz. 9:00 do 21:00.
 3. Przed wejściem na teren hali basenowej oraz przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń (jacuzzi, zjeżdżalni, sauny, groty solnej) należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i odpowiednimi instrukcjami użytkowania.
 4. Osoby przebywające na terenie pływalni, które naruszają porządek publiczny, przepisy Regulaminu i nie stosują się do zaleceń ratowników lub innych pracowników pływalni mogą zostać usunięte z terenu obiektu.
 5. W przypadku usunięcia użytkownika z pływalni oraz za niewykorzystane bilety wstępu,  uiszczone opłaty nie będą zwracane.

KORZYSTANIE Z BASENU

§ 2

 1. Na terenie hali basenowej obowiązuje noszenie stroju kąpielowego. Zabroniona jest kąpiel w bieliźnie, luźnych lub długich szortach.
 2. Dzieci noszące pieluchy korzystające z basenu powinny mieć nałożone specjalne pieluchy przeznaczone do kąpieli.
 3. Osoby bez odpowiedniego stroju mogą być zobowiązane przez ratownika lub pracownika  pływalni do opuszczenia hali basenowej, bez prawa żądania zwrotu należności za wstęp na basen.
 4. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni głównej i pozostawienia tam okrycia oraz zmiany obuwia na klapki basenowe.
 5. Przed wyjściem z szatni na teren niecki basenowej należy sprawdzić czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w otwartych szafkach lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe właściciel pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Osoby korzystające z pływalni rozliczane są według wskazań elektronicznego systemu wejść          i wyjść. Czas pobytu na pływalni liczony jest od momentu pobrania i rejestracji elektronicznego paska termoplastycznego do chwili jego zwrotu do kasy pływalni.
 7. Dzieci do lat 9 mogą przebywać na terenie Pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nich wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika.
 8. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki powinny przebywać na pływalni wraz z osobą towarzyszącą, którą również obowiązuje wykupienie biletu.
 9. Przed wejściem na basen każda osoba zobowiązana jest do umycia się pod prysznicem z użyciem środków myjących.
 10. Przy wyjściu na płytę basenu należy dodatkowo odkazić stopy w brodziku.
 11. Za bezpieczeństwo pływających odpowiadają ratownicy, opiekunowie grup i prowadzący zajęcia.
 12. Wszystkie osoby korzystające z pływalni są obowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników oraz pracowników pływalni.

KORZYSTANIE Z BASENU GRUP ZORGANIZOWANYCH

§ 3

 1. Zajęcia grupowe na hali basenowej odbywają się wyłącznie w obecności instruktorów pływania oraz ratowników, zgodnie z rozkładem zajęć ustalonych z kierownikiem pływalni.
 2. Grupy zorganizowane mogą korzystać z pływalni na następujących zasadach:
  1. grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia, posiadającą odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju zajęć,
  2. zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników,
  3. opiekun grupy po wejściu na halę basenową zobowiązany jest skontaktować się z szefem zmiany ratowników celem ustalenia zasad kąpieli,
  4. uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą na zajęcia równocześnie i przy wyjściu z szatni czekają na swojego instruktora,
  5. instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy swojej grupy przed i po zajęciach,
  6. za bezpieczeństwo ćwiczących ponosi odpowiedzialność instruktor prowadzący zajęcia a w pomieszczeniach szatni oraz na korytarzach za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest opiekun grupy,
  7. opiekun grupy, któremu powierzono paski z elektronicznym czytnikiem zobowiązany jest do ich oddania w tej samej ilości, którą pobrał,
  8. po zakończeniu zajęć należy niezwłocznie opuścić płytę hali basenowej.
 3. Liczba opiekunów dla grup osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
 4. Dzieci niepełnosprawne muszą mieć pisemną zgodę lekarza na kąpiel w basenie.
 5. Grupy przedszkolne powinny korzystać z basenu rekreacyjnego. Korzystanie z innych zbiorników oraz zjeżdżalni może mieć miejsce wyłącznie pod opieką dorosłych i ratowników.
 6. W czasie pobytu na terenie Pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, aby grupa zachowywała się spokojnie, kulturalnie, nie hałasowała i nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 7. W czasie zawodów lub innych imprez sportowo-rekreacyjnych organizator wynajmujący basen zapewnia i odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich uczestników imprezy.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

§ 4

 1. Z pływalni nie wolno korzystać osobom:
  1. nietrzeźwym,
  2. chorym na górne drogi oddechowe (katar, kaszel, itp.),
  3. uczulonym na środki odkażające,
  4. z chorobami skóry (grzybica, egzema, liszaje, itp.),
  5. z chorobami układu wydalania,
  6. z zaburzeniami równowagi,
  7. zachowujące się agresywnie,
  8. małym dzieciom nie zaopatrzonym w odpowiednie pielucho majtki, przeznaczone do kąpieli.
 2. Ratownik lub opiekun ma prawo nie zezwolić na kąpiel w przypadku zauważenia stanów wymienionych w ust. 1.
 3. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z Pływalni ze szczególną ostrożnością, po konsultacji ze swoim lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania na obiekcie Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Na terenie Pływalni zabrania się:
  1. biegania po płycie basenu,
  2. używania sprzętu z elementami szklanymi i kosmetyków w szklanych opakowaniach,
  3. pływania w okularach i szkłach kontaktowych,
  4. posiadania w wodzie ostrych elementów (zegarki, biżuteria, itp.),
  5. załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie,
  6. skoków do wody bez nadzoru instruktora,
  7. spożywania posiłków w szatniach i na terenie hali basenów,
  8. palenia tytoniu i zażywania środków odurzających,
  9. wnoszenia i spożywania alkoholu,
  10. pozostawiania małych dzieci bez opieki.
 5. Wszystkie osoby korzystające z pływalni są obowiązane do podporządkowania się nakazom ratownika.

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA

§ 5

 1. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi.
 2. W razie pożaru należy ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej.
 3. W innych przypadkach (zauważenie tonącego, omdlenia, itp.) natychmiast zawiadomić dyżurnego ratownika i w razie potrzeby właściwe służby ratownicze.
 4. W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyjście z wody.

ODPŁATNOŚCI

§ 6

 1. Odpłatność za usługi Pływalni (korzystanie z basenów, saun, groty solnej) pobierana będzie zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Opłata za pierwszy „cykl” 60-cio minutowy pobytu pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.
 3. Rozliczenie pobytu odbywa się po przejściu przez bramkę przy wyjściu z korytarza na hol główny Pływalni z doliczeniem czasu ponad długość „cyklu” w rozliczeniu 1-minutowym.
 4. Faktury za usługi Pływalni można otrzymać na podstawie przedłożonego paragonu fiskalnego.
 5. Za zgubienie lub zniszczenie wyposażenia Pływalni obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 6. Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem użytkownik zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł.
 7. Za zgubienie żetonu od szatni użytkownik zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30 zł.

UWAGI KOŃCOWE

§ 7

 1. Kierownictwo Pływalni nie ponosi odpowiedzialności za zgubione na terenie obiektu przedmioty wartościowe.
 2. Kierownictwo Pływalni nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu.
 3. Skargi i wnioski można zgłaszać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 u Kierownika Pływalni.

 sprawdź rezerwacje (plik PDF)

zobacz mapę dojazdu


nasi partnerzy: